รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษา :
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามคณะ]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามรายวิชา]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามผู้สอน]
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
2553228การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 04ดร. อุมาพร กาญจนคลอด ดาวน์โหลด
" 05ดร. อุมาพร กาญจนคลอด ดาวน์โหลด
4011314ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 05ผศ. สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ดาวน์โหลด
" 06ผศ. สุรศักดิ์ แก้วอ่อน ดาวน์โหลด
4021115หลักเคมี 01อ. นงเยาว์ เทพยา ดาวน์โหลด
" 02อ. นงเยาว์ เทพยา ดาวน์โหลด
" 03อ. นงเยาว์ เทพยา ดาวน์โหลด
" 04อ. นงเยาว์ เทพยา ดาวน์โหลด
5511221อ่านแบบและการเขียนแบบในงานอุตสาหกรรม 01อ. อดิศร ไกรนรา ดาวน์โหลด
" 02อ. อดิศร ไกรนรา ดาวน์โหลด
5701208ระบบฐานข้อมูล 01อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์ ดาวน์โหลด
5703705เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 01อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์ ดาวน์โหลด
5704801โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 01อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
" 02อ. ธนานันต์ อารีย์พงศ์คณะกรรมการสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลด
6001106การฝึกทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม 01อ. อดิศร ไกรนรา ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 18 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043