รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาคการศึกษา :
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามคณะ]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามรายวิชา]
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา [จำแนกตามผู้สอน]
  รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1021101ปรัชญาการศึกษา 03ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 04ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 14ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 15ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 16ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1024806การทดลองปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 01อ. สุทธิชา มาลีเลศ ดาวน์โหลด
" 04อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
1025803การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 03อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 06อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
1025804การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 06อ. ผการัตน์ โรจน์ดวงคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปดาวน์โหลด
" 07อ. ผการัตน์ โรจน์ดวงคณะกรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปดาวน์โหลด
" 13อ. อลิสา ตลึงผลดร.แก้วใจ+อ.อลิสา+อ.มานะดาวน์โหลด
1037202การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ 01ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1051206จิตวิทยาสำหรับครู 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1053510การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1053514การแนะแนวและการให้คำปรึกษา 03ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1056503จิตวิทยาสำหรับครู 04ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 06ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
1069311เทคนิคและกระบวนการในการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ 01ดร. นพรัตน์ ชัยเรืองดร.นพรัตน์ + รศ.ดร.จำเริญดาวน์โหลด
1073112โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย 01ผศ. จรุงใจ มนต์เลี้ยง ดาวน์โหลด
1073211การศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1074904การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย 01อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
1512403จริยศาสตร์ 01อ. ปุรเชษฐ บุญยัง ดาวน์โหลด
1633414การบริหารองค์การสารสนเทศ 01อ. วิเชียร มันแหล่ ดาวน์โหลด
1633416การใช้สารสนเทศขั้นสูง 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
1634812การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ 01อ. ทัศนีย์ หมอสอนคณะกรรมการสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดาวน์โหลด
1634907การวิจัยทางด้านสารสนเทศศาสตร์ 01อ. ศิริญาพร ปรีชา ดาวน์โหลด
2523103หลักมานุษยวิทยา 01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 02อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 03อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2532310การบริหารงานพัฒนาชุมชน 01อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
" 02อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
" 03อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
" 04อ. เดโช แขน้ำแก้ว ดาวน์โหลด
2532314ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนา01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2532401การสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน 01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 02อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2533224การพัฒนาผู้สูงอายุ 01อ. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
2533318เทคนิคการให้การศึกษาแก่ชุมชน 01อ. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
2533502การศึกษาชุมชนต่างวัฒนธรรม 01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 02อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 03อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
" 04อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2533503เทคนิคการจัดเวทีประชาคม 01อ. ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ ดาวน์โหลด
" 01อ. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด
" 02อ. ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ ดาวน์โหลด
" 04อ. ศรีสุดา ไชยวิจารณ์ ดาวน์โหลด
2533509การวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน 01อ. อรรครา ธรรมาธิกุล ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 4234 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 153 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043