โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1553638ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2 01อ. กิรฐากร บุญรอด ดาวน์โหลด
2532401การสื่อสารในงานพัฒนาชุมชน 01อ. เมธิรา ไกรนที ดาวน์โหลด
2533317การพัฒนาแบบยั่งยืน 01อ. เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ ดาวน์โหลด
2533602เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 01ดร. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
2533905สารนิพนธ์ 02อ. เมธิรา ไกรนทีดร.สุธิรา+อ.พงศ์ประสิทธิ์+อ.เมธิราดาวน์โหลด
2533906สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 01ดร. จิตติมา ดำรงวัฒนะ ดาวน์โหลด
2551113รัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง 01อ. สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์ ดาวน์โหลด
2551509มิติทางเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ 01อ. ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ ดาวน์โหลด
2551510ประวัติศาสตร์และการปกครองท้องถิ่นไทย 01อ. สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์สิบโทกฤตกร ทองนอกดาวน์โหลด
2551601หลักกฎหมายเบื้องต้น 02อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2552107ทฤษฎีการเมืองการปกครอง 01อ. พีระพงศ์ สุจริตพันธ์ ดาวน์โหลด
2552405ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร 01อ. ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ ดาวน์โหลด
2552509ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบูรณาการ 01อ. พีรดาว หมัดอ่าดัม ดาวน์โหลด
2553114ความคิดทางการเมืองภาคใต้ 01อ. สุภากาญจน์ ชัยฤกษ์สมปอง รักษาธรรมดาวน์โหลด
2553231การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 01อ. ธารินี จริยาปยุกต์เลิศ ดาวน์โหลด
2553317สวัสดิการสังคมไทย 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2553405ภาวะความเป็นผู้นำ 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2553504ภาวะความเป็นผู้นำ 01อ. ปาริชาติ ชุมพงศ์ ดาวน์โหลด
2553604กฎหมายปกครองสำหรับการบริหารภาครัฐ 01 ว่าที่ ร.ต.หญิงใหม่ บัวบาล ดาวน์โหลด
2554210จริยธรรมสำหรับนักบริหาร 01อ. สุนา ผาด่านแก้ว ดาวน์โหลด
2554904สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 01 ว่าที่ ร.ต.หญิงใหม่ บัวบาล ดาวน์โหลด
2561310กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่งลาภมิควรได้ 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2563311กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 01อ. วิมลรัตน์ แซ่หลี ดาวน์โหลด
2563517กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 01อ. วิมลรัตน์ แซ่หลี ดาวน์โหลด
2564331กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 01อ. วายุภักษ์ ทาบุญมา ดาวน์โหลด
2572103หลักเศรษฐศาสตร์ 01อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. นิภารัตน์ นักตรีพงศ์ ดาวน์โหลด
3522106บัญชีการเงิน 01อ. จินตนา แก้ววิจิตร ดาวน์โหลด
3522117บัญชีการเงิน 01อ. จินตนา แก้ววิจิตร ดาวน์โหลด
3532204การภาษีอากรธุรกิจ 01อ. เตชิตา สุทธิรักษ์ ดาวน์โหลด
" 02อ. เตชิตา สุทธิรักษ์ ดาวน์โหลด
3561107การจัดการสำนักงาน 01อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
" 02อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
3562133การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานเอกสารทางธุรกิจ 01อ. อรรณพ ขำขาว ดาวน์โหลด
" 02อ. อรรณพ ขำขาว ดาวน์โหลด
3562316การวางแผนและการจัดการโครงการ 01อ. อุธรณ์ แก้วซัง ดาวน์โหลด
" 02อ. อุธรณ์ แก้วซัง ดาวน์โหลด
3562317การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดการ 01อ. กุลวดี จันทร์วิเชียร ดาวน์โหลด
" 02อ. กุลวดี จันทร์วิเชียร ดาวน์โหลด
3563125การจัดการคุณภาพ 01อ. อุธรณ์ แก้วซัง ดาวน์โหลด
" 02อ. วชิรวิทย์ บัวขาว ดาวน์โหลด
3563213พื้นฐานสำหรับธุรกิจใหม่ 01อ. กุลวดี จันทร์วิเชียร ดาวน์โหลด
" 02อ. พัทธนันท์ อธิตัง ดาวน์โหลด
3601103การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 01อ. พัทธนันท์ อธิตัง ดาวน์โหลด
" 02อ. พัทธนันท์ อธิตัง ดาวน์โหลด
3631203สื่อสังคมออนไลน์ 01อ. อุทุมพร ศรีโยม ดาวน์โหลด
3631204อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง 01อ. ศศิพัชร บุญขวัญ ดาวน์โหลด
3632104โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 01อ. ศศิพัชร บุญขวัญ ดาวน์โหลด
3632202ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 01อ. นันทนี ช่วยชู ดาวน์โหลด
3633302การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 01อ. นันทนี ช่วยชู ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 22 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 86 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043