โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1071101การศึกษาปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1072305คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
" 02อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
1073104ทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
" 02อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
1073702การจัดการชั้นเรียนระดับปฐมวัย 01อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
" 02อ. จุฬาลักษณ์ สุตระ ดาวน์โหลด
1074501การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
1074702การบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย 01อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด
" 02อ. สุดา เจ๊ะอุมา ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 12 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043