โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1001101ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 01ดร. อภิชาติ วัชรพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 02ดร. อภิชาติ วัชรพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 03รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 06ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 07ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 08ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 09ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 12ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 14ผศ. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 15อ. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 16อ. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 17ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 18ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1021208การพัฒนาหลักสูตร 01ดร. อารี สาริปาดร.จิราภรณ์+ผศ.ดร.ฆนัทดาวน์โหลด
" 02ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 03ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 04ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 05ดร. อารี สาริปา ดาวน์โหลด
1023307การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 01ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
" 02ดร. กตัญญุตา บางโท ดาวน์โหลด
1023308การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 01ดร. พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี ดาวน์โหลด
" 02ดร. พันธุ์ศักดิ์ เกิดทองมี ดาวน์โหลด
1024111การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 02อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
1024204หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา 01ดร. แก้วใจ สุวรรณเวชดร.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
" 02ดร. แก้วใจ สุวรรณเวชดร.แก้วใจ+อ.อลิสาดาวน์โหลด
1024207หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 01อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
" 01อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
" 01อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
" 02อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
" 02อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
" 02อ. ธวัชชัย คงนุ่มอ.ผการัตน์+อ.ธวัชชัยดาวน์โหลด
1024805การศึกษาสังเกตและการมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 01อ. สุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์จุฬาลักษณ์ สุตระดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์กิตติศักดิ์ ใจอ่อนดาวน์โหลด
" 03ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์กิตติศักดิ์ ใจอ่อนดาวน์โหลด
" 04ดร. กิตติศักดิ์ ใจอ่อน ดาวน์โหลด
" 05อ. สาวิตรี ชามทอง ดาวน์โหลด
" 05อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สาวิตรี ชามทองดาวน์โหลด
" 06อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ธวัชชัย คงนุ่มดาวน์โหลด
" 06อ. ธวัชชัย คงนุ่ม ดาวน์โหลด
" 07อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ธวัชชัย คงนุ่มดาวน์โหลด
" 07อ. ธวัชชัย คงนุ่ม ดาวน์โหลด
" 08อ. ชญานิษฐ์ ธรรมธิษฐาน ดาวน์โหลด
" 09อ. ศึกษา เรืองดำ ดาวน์โหลด
" 10อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
" 11อ. กมลทิพย์ ธรรมกีระติ ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 4523456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 2211 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043