โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1025804การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 04อ. ผการัตน์ โรจน์ดวงอ.ปริญทิพย์+ธารหทัย+สุพัฒน์+ประกิต+ผการัดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. กรวรรณ สืบสม ดาวน์โหลด
" 07อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
1103702วิธีสอนภาษาอังกฤษ 01อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด
1104102การเขียนเชิงวิชาการ 01อ. อรดา โอภาสรัตนากร ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 1

[ จำนวนทั้งหมด 5 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043