โครงการสอน (มคอ.3) ประจำภาคการศึกษา :
โครงการสอน [จำแนกตามคณะ]
โครงการสอน [จำแนกตามรายวิชา]
โครงการสอน [จำแนกตามผู้สอน]
  โครงการสอน (จำแนกตามรายวิชา)
.
ค้นหาจากรหัสวิชา

รายวิชา กลุ่มเรียน อาจารย์ผู้สอน ผู้สอนร่วม ดาวน์โหลด
1014103กฎหมายและการประกันคุณภาพการศึกษา 01ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1016103ความเป็นครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 01รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 02ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 03ดร. ปรีชา สามัคคี ดาวน์โหลด
" 04รศ.ดร. ปัญญา เลิศไกร ดาวน์โหลด
" 05ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 06ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
1016104ปรัชญาและทฤษฎีทางการศึกษา 01ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 02ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 03ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 04ผศ.ดร. จุติพร อัศวโสวรรณ ดาวน์โหลด
" 05ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
" 06ดร. นพรัตน์ ชัยเรือง ดาวน์โหลด
1017111ปรัชญาและทฤษฎีการศึกษา 01ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
1021101ปรัชญาการศึกษา 02ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 03ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 05ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 09ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 10ผศ.ดร. ประกอบ ใจมั่น ดาวน์โหลด
" 11ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 12ผศ.ดร. ชิราพร หนูฤทธิ์ ดาวน์โหลด
" 13ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 14ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 15ดร. อรุณ จุติผล ดาวน์โหลด
" 16ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
" 17ดร. อโนทัย ประสาน ดาวน์โหลด
1021208การพัฒนาหลักสูตร 01ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 02ผศ. สุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ ดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 04ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 05ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ดาวน์โหลด
" 06ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 07ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 08ผศ.ดร. อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุลผศ.ดร.อภิณห์พร+ผศ.ดร.ฆนัทดาวน์โหลด
" 09ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 10ดร. จิราภรณ์ เหมพันธ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 11อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
" 12อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ ดาวน์โหลด
1021801การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1 01อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สุชาดา จิตกล้าดาวน์โหลด
" 02อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สุชาดา จิตกล้าดาวน์โหลด
" 03อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ดร.กตัญญุตา+อ.วัยวุฒดาวน์โหลด
" 04อ. วัยวุฒ อินทวงศ์ดร.กตัญญุตา+อ.วัยวุฒดาวน์โหลด
" 05อ. วัยวุฒ อินทวงศ์สาวิตรี ชามทองดาวน์โหลด
" 06อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 07อ. ผการัตน์ โรจน์ดวง ดาวน์โหลด
" 08อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อ.ชญานิษฐ์+อ.ณัฐธร+อ.อนุวัฒน์ดาวน์โหลด
" 09อ. วัยวุฒ อินทวงศ์อ.ชญานิษฐ์+อ.ณัฐธร+อ.อนุวัฒน์ดาวน์โหลด

หน้าที่ : 1 จาก 4023456789 >> >|

[ จำนวนทั้งหมด 1979 รายการ ]

ฝ่ายหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   โทรศัพท์ 0-7539-2043